ตรวจสอบสถานะการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ


เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล แผนการเรียนที่สมัคร สถานะการชำระเงิน